Prøvemaler som ikke lenger er i bruk, kan arkiveres. Klikk deg inn på rett prøvemal og klikk på Arkivér.For å se arkiverte maler, klikk på Arkivert.